Sự thừa kế trong C#

1

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là thừa kế. Thừa kế cho phép chúng ta định nghĩa một lớp từ  một lớp khác, làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra và duy trì một ứng dụng. Đây cũng là cơ hội để tái sử dụng các chức năng mã và tăng tốc độ thời gian thực hiện.

Khi tạo một lớp, thay vì viết mới hoàn toàn thành phần dữ liệu và các hàm thành viên, các lập trình viên có thể chỉ định rằng lớp mới nên kế thừa những thành phần nào của một lớp hiện có, lớp hiện có này được gọi là lớp cơ sở, và lớp mới được gọi là lớp dẫn xuất.

Lớp cơ sở và dẫn xuất

Một lớp có thể được bắt nguồn từ nhiều hơn một lớp hoặc giao diện, có nghĩa là nó có thể kế thừa dữ liệu và hàm từ nhiều lớp cơ sở hoặc giao diện.

Cú pháp sử dụng trong C # để tạo các lớp dẫn xuất là như sau:

Hãy xem xét một lớp cơ sở Hinh và lớp dẫn xuất của nó HinhChuNhat:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Khởi tạo lớp cơ sở

Các lớp được thừa kế các biến thành viên lớp cơ sở và phương thức thành viên. Do đó các đối tượng lớp siêu phải được tạo ra trước khi phân lớp được tạo ra. Bạn có thể cung cấp hướng dẫn cho việc khởi tạo lớp cha trong danh sách thành phần khởi tạo.

Chương trình sau đây chứng tỏ điều này:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Đa thừa kế trong C #

C # không hỗ trợ đa kế thừa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng giao diện để thực hiện đa kế thừa. Chương trình sau đây chứng tỏ điều này:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Chúc bạn thành công !

1 COMMENT

  1. “Một lớp có thể được bắt nguồn từ nhiều hơn một lớp hoặc giao diện” Chir kế thừ nhiều hơn một giao diện thôi bạn.

LEAVE A REPLY