Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel

0
6848

Cú pháp chung của nhóm hàm cơ sở dữ liệu:

=Tên_hàm(database,field,criteria)

Trong đó:

 • Database: địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu.
 • Field: cột cần tính trong vùng cơ sở dữ liệu, có thể sử dụng tên cột hoặc số thứ tự cột trong database.
 • Criteria: địa chỉ vùng tiêu chuẩn.

Cho bảng kết quả học tập của sinh viên như sau:

cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu minh họa cho các hàm cơ sở dữ liệu

Hàm DAVERAGE

 • Cú pháp: DAVERAGE(database, field, criteria)
 • Chức năng: Tính trung bình cộng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Tính trung bình cộng của các sinh viên có kết quả >=5.
 • Lập vùng tiêu chuẩn:

image003

 • Lập công thức: = DAVERAGE(A1:H17, H1, A19:A20) kết quả là 7.3.

Hàm DCOUNT

 • Cú pháp: DCOUNT(database, field, criteria)
 • Chức năng: Đếm các ô chứa giá trị số trong cột (field) của của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho biết số sinh viên nữ có kết quả đạt (>=5).
 • Lập vùng tiêu chuẩn:

image006

 • Lập công thức: =DCOUNT(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 3.

Hàm DCOUNTA

 • Ví dụ: =DCOUNTA(A1:H17, H1, A23:B24) -> kết quả là 0.
 • Chức năng: Đếm các ô không rỗng trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Cú pháp: DCOUNTA(database, field, criteria)

 Hàm DGET

 • Cú pháp: DGET(database, field, criteria)
 • Cú pháp: Trích ra một giá trị trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho biết tên sinh viên nữ có kết quả >=8
 • Lập vùng tiêu chuẩn:

image007

 • Lập công thức: =DGET(A1:H17, C1, A28:B29) -> kết quả là “Thùy”.

Hàm DMAX

 • Cú pháp: DMAX(database, field, criteria)
 • Chức năng: Trả về giá trị số lớn nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho biết điểm kết quả cao nhất của sinh viên “Nam” học ngành “Truyền thông và mạng máy tính”.
 • Lập vùng tiêu chuẩn:

image009

 • Lập công thức: =DMAX(A1:H17,H1, A33:B34) -> kết quả là 7.9.

Hàm DMIN

 • Cú pháp: DMIN(database, field, criteria)
 • Chức năng: Trả về trị số nhỏ nhất trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho biết điểm kết quả thấp nhất của sinh viên nữ học ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Lập vùng tiêu chuẩn:

image011

 • Lập công thức: =DMIN(A1:H17, H1, A37:B38) kết quả là 3.8.

Hàm DPRODUCT

 • Cú pháp: DPRODUCT(database, field, criteria)
 • Chức năng: Trả về tích các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho vùng dữ liệu

image013

 • Yêu cầu: tính tích các giá trị <14000 và có STT <=4.
 • Thực hiện:
  • Lập vùng tiêu chuẩn:

image015

 • Lập công thức: =DPRODUCT(A1:B6, B1, A9:B10) kết quả là 162,000,000.

Hàm DSUM

 • Cú pháp: DSUM (database, field, criteria)
 • Chức năng: Trả về tổng các giá trị số trong cột (field) của cơ sở dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn chỉ định.
 • Ví dụ: Cho bảng doanh số từng mặt hàng đã bán trong quý 1.

image017

 • Yêu cầu: Cho biết doanh số bán được trong tháng 2 của mặt hàng máy lạnh và máy giặt của hãng LG.
 • Thực hiện:
  • Lập vùng tiêu chuẩn:

image019

 • Lập công thức: =DSUM(A3:F18, E3, A20:A22) à kết quả là 395.000,000.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.