Làm quen với công thức và hàm trong Excel

0
623

Tiếp theo bài viết Kiểm soát dữ liệu nhập với Data Validation trong Excel  nay sinhvientot.net gởi đến các bạn  bài viết Giới thiệu công thức và hàm. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn

Công thức

Công thức dùng để tính toán từ các dữ liệu lưu trữ trên bảng tính, khi dữ liệu thay đổi các công thức này sẽ tự động cập nhật các thay đổi và tính ra kết quả mới.

Công thức được nhận dạng bắt đầu là dấu = hoặc dấu + và sau đó là sự kết hợp của các toán tử, các giá trị, các địa chỉ tham chiếu và các hàm.

Ví dụ:

            = 5000000 + IF(D5>=22, 20%*C5, 5%*C5)

Trong đó: 5000000, 22, 20%, 5% là giá trị; +, *  là toán tử ; IF là hàm; C5, D5 là địa chỉ tham chiếu.

Các toán tử dùng trong công thức

Toán tử Chức năng Ví dụ Kết quả
+ Cộng =1+2 3
Trừ =5-4 1
* Nhân =100*0.05 5
/ Chia =6/2 3
^ Lũy thừa =2^3 8
& Nối chuỗi =“Trung tâm” & “Công nghệ Thông tin” “Trung tâm Công nghệ Thông tin”
= Bằng =A5=B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: FALSE
> Lớn hơn =A5>B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: TRUE
< Nhỏ hơn =A5<B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: FALSE
>= Lớn hơn hoặc bằng =A5>=B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: TRUE
<= Nhỏ hơn hoặc bằng =A5<=B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: FALSE
<> Khác =A5<>B5 Ví dụ ô A5=4, ô B5=2 Kết quả: TRUE

Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong công thức

Toán tử Mô tả Ưu tiên
Số âm 1
% Phần trăm 2
^ Lũy thừa 3
* và / Nhân và chia 4
+ và – Cộng và trừ 5
& Nối chuỗi 6
=, <, >, <=, >=, <> So sánh 7

Hàm

   Hàm trong Ms Excel được lập trình sẵn để tính toán hoặc thực hiện một chức năng nào đó. Các hàm trong Excel rất đa dạng bao trùm nhiều lĩnh vực, có những hàm không yêu cầu đối số (tham số), có những hàm yêu cầu một hoặc nhiều đối số, và các đối số có thể là bắt buộc hoặc tự chọn.

Ví dụ:

=Today(): Hàm lấy ngày hiện tại của hệ thống, không có đối số.

=Column(H1): Hàm có một đối số.

=Sum(5,10,H1): Hàm có nhiều đối số (ít nhất là một đối số).

  • Các lỗi thường gặp khi làm việc với công thức và hàm

Lỗi

Giải thích

#DIV/0! Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
#NAME? Sai tên hàm hay tham chiếu (địa chỉ ô/vùng hay tên vùng)
#N/A Hàm dò tìm không có kết quả (Not available)
#NULL! Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng
#NUM! Lỗi giá trị
#REF! Lỗi vùng tham chiếu
#VALUE!

Lỗi kiểu dữ liệu

Cám ơn các bạn đã xem. Xem thêm bài viết khác ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.