Cấp phát và giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ

0
917

Đối với người lập trình thì việc quản lý; cấp phát, hủy vùng nhớ cho biến con trỏ là một yêu cầu thiết yếu mà ai cũng phải làm chủ được. Sau đây sinhvientot.net sẽ giúp bạn.

Cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ 

Trước khi sử dụng biến con trỏ, ta nên cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ này quản lý địa chỉ. Việc cấp phát được thực hiện nhờ các hàm malloc(), calloc() trong thư viện alloc.h.

Cú pháp:

Cấp phát vùng nhớ có kích thước là size.

void *malloc(size_t size)

Cấp phát vùng nhớ có kích thước là nitems*size.

void *calloc(size_t nitems, size_t size)

Ví dụ: Giả sử ta có khai báo:

int a, *pa, *pb;

/* Cấp phát vùng nhớ có kích thước bằng với kích thước của một số nguyên */

pa = (int*)malloc(sizeof(int));

/* Cấp phát vùng nhớ có thể chứa được 10 số nguyên*/

pb= (int*)calloc(10, sizeof(int));

Lúc này hình ảnh trong bộ nhớ như sau:

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
pa (2 byte) pb (2 byte)

Lưu ý: Khi sử dụng hàm malloc() hay calloc(), ta phải ép kiểu vì nguyên mẫu các hàm này trả về con trỏ kiểu void.

Ví dụ: Cấp phát động mảng 1 chiều, nhập và in mảng sử dụng con trỏ

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <malloc.h>
void main()
{
	
	int *p,n,i;
	printf("Nhap n = ");
	scanf("%d",&n);
	p = (int *)malloc(n*sizeof(int));
	for(i=0; i<n; i++)    
	{
		printf("\n Enter value: %d : ", i);
		scanf("%d",p+i);
	}
	for(i=0; i<n; i++) 
		printf("phan tu thu %d co gia tri la %d\n",i, *(p+i));
   
	getch();  

}

Cấp phát lại vùng nhớ cho biến con trỏ 

Trong quá trình thao tác trên biến con trỏ, nếu ta cần cấp phát thêm vùng nhớ có kích thước lớn hơn vùng nhớ đã cấp phát, ta sử dụng hàm realloc().

Cú pháp:  void *realloc(void *block, size_t size)

Ý nghĩa:

  • Cấp phát lại 1 vùng nhớ cho con trỏ block quản lý, vùng nhớ này có kích thước mới là size; khi cấp phát lại thì nội dung vùng nhớ trước đó vẫn tồn tại;
  • Kết quả trả về của hàm là địa chỉ đầu tiên của vùng nhớ mới. Địa chỉ này có thể khác với địa chỉ được chỉ ra khi cấp phát ban đầu.

Ví dụ: Trong ví dụ trên ta có thể cấp phát lại vùng nhớ do con trỏ pa quản lý như sau:

/*Cấp phát vùng nhớ có kích thước 2 byte*/

int a, *pa; 

pa= (int*)malloc(sizeof(int));

/* Cấp phát lại vùng nhớ có kích thước 6 byte*/

pa = realloc(pa, 6);

Giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ: Một vùng nhớ đã cấp phát cho biến con trỏ, khi không còn sử dụng nữa, ta sẽ thu hồi lại vùng nhớ này nhờ hàm free().

Cú pháp: void free(void *block)

Ý nghĩa: Giải phóng vùng nhớ được quản lý bởi con trỏ block.

Ví dụ: Ở ví dụ trên, sau khi thực hiện xong, ta giải phóng vùng nhớ cho 2 biến con trỏ pa & pb:

free(pa); 

free(pb);

Ví dụ: Cấp phát động mảng 1 chiều, nhập và in mảng sử dụng con trỏ

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h> 	

void main()
{
	int n;
	int *ptr;
	int i;
	printf("nhap vao so phan tu ");
	scanf("%d", &n);
	ptr = (int *) malloc (n*sizeof(int)); 
	/*cap vung nho */ 
	if(ptr!=NULL) 
	{
		for(i=0 ; i<n ; i++){
			*(ptr+i) = i;
		}
		for(i=n ; i>0 ; i--) 
		{
			printf("%d\n",*(ptr+(i-1))); 
			/* in pan tu */
		}
		free(ptr); /* giai phong vung nho */
		
	}
	else 
	{
		printf("\n Khong du vung nho.\n");
		
	}
	getch();  
}

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.