Bài tập có hướng dẫn phần Kiểu dữ liệu và các phép toán trong C/C++

0
1792

Tiếp nối bài viết Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ C/C++ Hôm nay sinhvientot.net sẽ cùng các bạn làm các bài tập để hiểu rõ hơn phần này nhé.

Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tạo Project. Nếu chưa biết bạn có thể xem bài viết này Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012 hoặc Hướng dẫn Dev-C++ căn bản

Bài 01: Viết chương trình xuất ra câu thông báo: “Chao ban den voi ngon ngu C”.

Tạo project mới như phần hướng dẫn ở trên, viết chương trình sau trong màn hình soạn thảo:

#include<stdio.h>//thư viện chứa các hàm nhập xuất chuẩn (printf, //scanf)
#include<conio.h>//thư viện chứa hàm getch()
void main()
{
	printf("Chao ban den voi ngon ngu C");
	getch();
}

Bài 02: Viết chương trình xuất ra đoạn thông báo:

“Chao ban!

Day la chuong trinh C dau tien.

Vui long nhan phim Enter de ket thuc.”

Hướng dẫn:

  • Đóng project cũ (nếu có) (File -> Close Solution) và tạo project mới như phần Hướng dẫn ở trên hoặc:
  • Thêm một file .cpp mới vào trong project bằng cách: Nhấn chuột phải vào Source files trên thanh Solution Explorer -> Add -> New Item -> chọn C++ File. Lưu ý: trong cùng một project chỉ có một file .cpp chứa hàm main, vì vậy: nếu trong project đã có một file .cpp nào đó chứa hàm main ta hãy bỏ (ghi chú) hàm main đó đi rồi tạo file khác chứa hàm main cần làm.
  • Cách làm tương tự cho các bài tập sau.
  • Code chương trình:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	printf("Chao ban!\nDay la chuong trinh C dau tien.\n");
	printf("\tVui long nhan phim Enter de ket thuc.");
	getch();
}

Bài 03: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên, xuất ra màn hình số nguyên vừa nhập.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int a;
	printf("Nhap so nguyen a: ");
	scanf("%d", &a);
	printf("So nguyen vua nhap la: %d", a);
	getch();
}

Bài 04: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên, Tính và xuất kết quả tổng, tích, hiệu và thương 2 số nguyên vừa nhập.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int a, b;
	printf("Nhap 2 so nguyen: ");
	scanf("%d%d", &a, &b);
	int tong = a + b;
	int hieu = a - b;
	int tich = a * b;
	float thuong = (float)a/(float)b;//Ép kiểu từ số nguyên //sang số thực
	printf("Tong = %d\n", tong);
	printf("Hieu = %d\n", hieu);
	printf("Tich = %d\n", tich);
	printf ("Thuong = %0.1f", thuong);//In ra số thực có 1 số //thập phân
	getch();
}

Bài 05: Viết chương trình in ra phần nguyên của số thực; Số thực được nhập vào từ bàn phím

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	float fs;
	printf("Nhap so thuc: ");
	scanf("%f", &fs);
	printf("Phan nguyen cua so thuc: %0.0f\n", fs);
	printf("In so thuc co 2 chu so thap phan: %0.2f", fs);
	getch();
}

Bài 06: Tính tiền khách ở trong tháng.

  • Nhập vào ngày đến ở khách sạn, nhập ngày rời khỏi khách sạn. Ngày là một số nguyên >=1 và <=31
  • Tính tổng số ngày khách đã ở trong tháng.
  • Tính tiền khách phải trả, biết rằng đơn giá tuần là 650 và đơn giá ngày là 100.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int nv, nr;
	printf("Nhap vao ngay vao, ngay ra: ");
	scanf("%d%d", &nv, &nr);
	int tong = nr - nv;
	printf("Tong so ngay khach o trong thang: %d\n", tong);
	int tien = tong/7 * 650 + tong % 7 * 100;
	printf("Tien khach phai tra la: %d", tien);
	getch();
}

Bài 07: Nhập năm sinh của một người và tính tuổi của người đó.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	const int namhientai = 2016;
	int ns;
	printf("Nhap nam sinh: ");
	scanf("%d", &ns);
	int tuoi = namhientai - ns;
	printf("Tuoi: %d", tuoi);
	getch();
}

Bài 08: Viết chương trình nhập vào 1 kí tự bất kỳ. Xuất ra mã ASCII của ký tự đó. Nếu ký tự là chữ hoa thì biến thành chữ thường và ngược lại.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	printf("Nhap ky tu: ");
	char c;
	scanf("%c", &c);
	printf("Ma ASCII cua %c la %d\n", c, c);
	char hoa = (c >= 97 && c <= 122)?(c-32):(c+32);
	printf("Hoa/thuong: %c", hoa);
	getch();
}

Bài 09: Nhập vào 2 số nguyên a, b. Tìm số lớn nhất trong 2 số.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int a, b;
	printf("Nhap 2 so nguyen: ");
	scanf("%d%d", &a, &b);
	int max = (a>b)?a:b;
	printf("Max = %d", max);
	getch();
}

Bài 10: Nhập chương trình sau, thực thi và xem kết quả để phân biệt sự giống và khác nhau của toán tử 1 ngôi.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int i = 1;
	printf("i = %d\n", i);
	int bt = 10 + ++i;
	printf("Ket qua cua bieu thuc: 10 + ++i la: %d; gia tri cua i la: %d\n", bt, i);
	printf("Khoi tao lai gia tri i = %d\n", i);
	i = 1;
	bt = 10 + i++;
	printf("Ket qua cua bieu thuc: 10 + i++ la: %d; gia tri cua i la: %d\n", bt, i);
	getch();
}

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.