Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 4)

0
334

Các ví dụ sau thuộc dạng nâng cao của chuỗi, bạn có thể tham khảo các ví dụ cơ bản khác ở phần 1, phần 2phần 3

Chương trình đếm số nguyên âm và phụ âm của một chuỗi

Chương trình được sử dụng để tìm các số nguyên âm và phụ âm có trong các câu cho trước. Các nguyên âm là ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’, các chữ cái còn lại là phụ âm.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    char[] sentence = new char[100]; //KHAI BAO MANG KY TU

    int i, nguyenam = 0, phuam = 0, kytudacbiet = 0, n;
    Console.WriteLine("Nhap chieu dai cua cau\n");
    n = int.Parse(Console.ReadLine());
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      sentence[i] = Convert.ToChar(Console.Read());
    }
    for (i = 0; sentence[i] != '\0'; i++)
    {
      if ((sentence[i] == 'a' || sentence[i] == 'e' || sentence[i] ==
      'i' || sentence[i] == 'o' || sentence[i] == 'u') ||
      (sentence[i] == 'A' || sentence[i] == 'E' || sentence[i] ==
      'I' || sentence[i] == 'O' || sentence[i] == 'U'))
      {
        nguyenam += 1;
      }
      else
      {
        phuam += 1;
      }
      if (sentence[i] == '.' || sentence[i] == ',' || sentence[i] == ' ')
      {
        kytudacbiet+ = 1;
      }
    }
 
    phuam = phuam - kytudacbiet;
    Console.WriteLine("So nguyen am: {0}", nguyenam);
    Console.WriteLine("So phu am {0}", phuam);
    Console.ReadLine();
    Console.ReadLine();
  }
}

Kết quả sau khi chạy:

Chieu chieu dai cau
14
oktot xin chao
So nguyen am: 5
So phu am: 7

Chương trình tạo ngẫu nhiên một chuỗi

Ở đây chuỗi được tạo ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm Random.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.IO;
static class Random
{
  public static string GetRandomString()
  {
    string path = Path.GetRandomFileName();
    path = path.Replace(".", ""); //LOAI BO CAC DAU CHAM
    return path;
  }
}
class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine(Random.GetRandomString());
    Console.WriteLine(Random.GetRandomString());
    Console.WriteLine(Random.GetRandomString());
    Console.Read();
  }
}

Kết quả sau khi chạy:

g4jgtjvbs7hbf
jtwoj782hggjsi
3jbws63k

Chương trình đếm số dòng trong một chuỗi

Ở đây, số dòng trong chuỗi  được tính toán và lưu trữ trong một biến đếm.

Đây là mã nguồn của chương trình:

using System;
using System.Text.RegularExpressions;
class Program
{
  static void Main()
  {
    string s="Day la \n dien dan\n oktot";
    Console.WriteLine(s);
    long a = countstring(s); //DEM SO DONG CUA CAU
    Console.WriteLine("So dong cua cau la : {0}",a);
    Console.ReadLine();
  }
  static long countstring(string s)
  {
    long count = 1;
    int start = 0;
    while ((start = s.IndexOf('\n', start)) != -1) //TIM VI TRI DAU \N
    {
      count++;
      start++;
    }
    return count;
  }
}

Kết quả sau khi chạy:

Day la
dien dan
oktot
So dong cua cau la : 3

 Chúc bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.