Ví dụ về chuỗi trong C# (phần 4)

0
127

Các ví dụ sau thuộc dạng nâng cao của chuỗi, bạn có thể tham khảo các ví dụ cơ bản khác ở phần 1, phần 2phần 3

Chương trình đếm số nguyên âm và phụ âm của một chuỗi

Chương trình được sử dụng để tìm các số nguyên âm và phụ âm có trong các câu cho trước. Các nguyên âm là ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’, các chữ cái còn lại là phụ âm.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả sau khi chạy:

Chương trình tạo ngẫu nhiên một chuỗi

Ở đây chuỗi được tạo ngẫu nhiên bằng cách sử dụng hàm Random.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả sau khi chạy:

Chương trình đếm số dòng trong một chuỗi

Ở đây, số dòng trong chuỗi  được tính toán và lưu trữ trong một biến đếm.

Đây là mã nguồn của chương trình:

Kết quả sau khi chạy:

 Chúc bạn thành công!

LEAVE A REPLY