Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel

0
5035

Nhóm hàm dò tìm

Hàm VLOOKUP

 • Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
 • Chức năng: Dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định.
 • Ví dụ: Lập công thức điền tên hàng và đơn giá cho bảng 1 dựa vào mã hàng và bảng 2.

VLOOKUP

Tại ô B3 lập công thức =VLOOKUP(A3,$A$12:$C$14, 2,0) kết quả là “Mặt hàng A”.

Tại ô C3 lập công thức =VLOOKUP(A3,$A$12:$C$14,3,0) kết quả là 10,000.

Hàm HLOOKUP

 • Cú pháp: HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)
 • Chức năng: Dò tìm một giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trên cột tìm thấy.
 • Ví dụ: Lập công thức điền tên hàng và đơn giá cho bảng 1 dựa vào mã hàng và bảng 2.

HLOOKUP

Tại ô B3 lập công thức =HLOOKUP(A3,$B$11:$D$13,2,0) kết quả là “Mặt  hàng A”.

Tại ô C3 lập công thức =HLOOKUP(A3,$B$11:$D$13,3,0) kết quả là 10,000.

Nhóm hàm tham chiếu

Hàm INDEX

 • Cú pháp: INDEX(reference, row_num, column_num, area_num)
 • Chức năng: Tìm một giá trị trong một bảng (hoặc một mảng), dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột.
 • Ví dụ: =Index(A11:D13, 3, 4) kết quả là 21,000

Hàm MATCH

 • Cú pháp: MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type)
 • Chức năng: Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị.
 • Trong đó, match_type có thể là:

0: Tìm giá trị đúng bằng Lookup_value.

1: Tìm giá trị nhỏ hơn Lookup_value.

-1: Tìm giá trị lớn hơn Lookup_value.

 • Ví dụ: =Match(21000, A13:D13, 0) kết quả là 4.

Xem thêm: Sửa lỗi kết quả sai khi chạy hàm do tìm Vlookup

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm thời gian trong Excel

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm luận lý và hàm xử lý chuỗi

Hướng dẫn sử dụng hàm thống kê trong Excel

Hướng dẫn sử dụng nhóm hàm toán học trong Excel

Làm quen với công thức và hàm trong Excel

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.