Reflection trong C#

0

Đối tượng Reflection được sử dụng để thu thập loại thông tin tại thời điểm chạy. Lớp này cho phép truy cập vào các siêu dữ liệu của một chương trình đang chạy trong namespace System.Reflection.

Namespace System.Reflection chứa các lớp cho phép bạn lấy được thông tin về các ứng dụng và tự động thêm loại, giá trị và đối tượng cho ứng dụng.

Các ứng dụng của Reflection

Reflection có các ứng dụng sau:

  • Nó cho phép xem thông tin thuộc tính tại thời gian chạy.
  • Nó cho phép kiểm tra loại assembly và instantiate
  • Nó cho phép tạo ràng buộc với các phương thức và thuộc tính
  • Nó cho phép tạo ra các loại mới trong thời gian chạy và sau đó thực hiện một số nhiệm vụ với các loại này.

Xem siêu dữ liệu

Các đối tượng MemberInfo của lớp System.Reflection cần phải được khởi tạo để phát hiện các thuộc tính liên kết với một lớp. Để làm điều này, bạn xác định một đối tượng của lớp mục tiêu, như:

Chương trình sau đây chứng tỏ điều này:

Khi nó được biên dịch và chạy, nó sẽ hiển thị tên của các thuộc tính của lớp MyClass :

Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra đối tượng DeBugInfo và sử dụng nó để đọc siêu dữ liệu trong lớp Rectangle.

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Chúc bạn thành công !

LEAVE A REPLY