Nhập xuất mảng một chiều

0

Trong các bài viết trước sinhvientot.net đã hướng dẫn các bạn cách nhập/xuất mảng trong hàm main(). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn nhập mảng từ file, phát sinh mảng với giá trị ngẫu nhiên, nhập mảng theo yêu cầu…

Trường hợp 1: Nhập mảng cơ bản -> có thể sẽ bị lỗi trong một số trường hợp

Trường hợp 2: Nhập mảng n phần tử với yêu cầu số phần tử phải lớn hơn 0, nếu không yêu cầu nhập lại

Trường hợp 3: Nhập mảng N phần tử yêu cầu số phần tử phải lớn hơn 0, nếu không yêu cầu nhập lại. Phát sinh giá trị ngẫu nhiên cho các phần tử mảng (giá trị ngẫu nhiên nhỏ hơn 1000)

Trường hợp 4: Viết Hàm cho phép nhập một mảng các số nguyên, Thao tác nhập sẽ kết thúc khi người dùng nhập số 0. Giá trị 0 không đưa vào mảng.

Trường hợp 5: Nhập mảng N phần tử với số phần tử N vá giá trị từng phần tử đọc từ file

File input.txt có nội dung như sau

5
1 2 3 4 5

Xuất mảng

Xuất mảng ra file

Kết quả có định dạng như sau:

File: output.txt

1 2 3 4 5

Xem thêm các bài viết sau:

  1. Hướng dẫn Dev-C++ căn bản hoặc  Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012
  2. Lý thuyết Mảng một chiều
  3. Duyệt mảng một chiều
  4. Thêm/Xóa phần tử trên mảng một chiều

LEAVE A REPLY