Mã trạng thái HTTP trả về trong IIS (webserver)

0
542

Mã trạng thái HTTP trong IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0

Khi bạn cố gắng truy nhập nội dung trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) 7.0, 7.5 hoặc 8.0 bằng cách sử dụng giao thức HTTP, IIS trả về mã bằng số cho biết trạng thái của phản hồi. Mã trạng thái HTTP được ghi trong nhật ký IIS. Ngoài ra, mã trạng thái HTTP có thể được hiển thị trên trình duyệt của máy khách.

Mã trạng thái HTTP có thể cho biết liệu một yêu cầu thành công hoặc không thành công. Mã trạng thái HTTP cũng có thể cho biết lý do chính xác tại sao một yêu cầu không thành công.

1xx – Thông tin

Những mã trạng thái HTTP này cho biết phản hồi tạm thời. Máy khách nhận được một hoặc nhiều phản hồi 1xx trước khi máy khách nhận được phản hồi thường xuyên.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP thông tin sau:

 • 100 – Tiếp tục.
 • 101 – Thay đổi giao thức.

2xx – Thành công

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng máy chủ đã chấp nhận thành công yêu cầu.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP thành công sau:

 • 200 – OK. Yêu cầu của máy khách đã thành công.
 • 201 – Đã tạo.
 • 202 – Đã chấp nhận.
 • 203 – Thông tin chưa xác thực.
 • 204 – Không có nội dung.
 • 205 – Thiết lập lại nội dung.
 • 206 – Một phần nội dung.

3xx – Chuyển hướng

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng trình duyệt của máy khách phải thực hiện thêm hành động để hoàn thành yêu cầu. Ví dụ: trình duyệt của máy khách có thể phải yêu cầu một trang khác trên máy chủ. Hoặc, trình duyệt của máy khách có thể phải lặp lại yêu cầu bằng cách sử dụng máy chủ proxy.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP chuyển hướng sau:

 • 301 – Đã di chuyển vĩnh viễn.
 • 302 – Đã di chuyển đối tượng.
 • 304 – Chưa sửa đổi.
 • 307 – Chuyển hướng tạm thời.

4xx – Lỗi máy khách

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng đã xảy ra lỗi và dường như trình duyệt của máy khách đang có lỗi. Ví dụ: trình duyệt của máy khách có thể đã yêu cầu trang không tồn tại. Hoặc, có thể trình duyệt của máy khách đã không cung cấp thông tin xác thực hợp lệ.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP lỗi máy khách sau:

 • 400 – Yêu cầu bị lỗi. Máy chủ không thể hiểu được yêu cầu này do có cú pháp sai định dạng. Máy khách không nên lặp lại yêu cầu mà không thông báo.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 400:
  • 1 – Tiêu đề Đích đến Không hợp lệ.
  • 2 – Tiêu đề Chuyên sâu Không hợp lệ.
  • 3 – Tiêu đề Giả định Không hợp lệ.
  • 4 – Tiêu đề Ghi đè Không hợp lệ.
  • 5 – Tiêu đề Biên dịch Không hợp lệ.
  • 6 – Nội dung Yêu cầu Không hợp lệ.
  • 7 – Độ dài Nội dung Không hợp lệ.
  • 8 – Thời gian chờ Không hợp lệ.
  • 9 – Mã thông báo Khoá Không hợp lệ.
 • 401 – Truy nhập bị từ chối.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định một số mã trạng thái HTTP cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 401. Các mã trạng thái HTTP cụ thể sau được hiển thị trong trình duyệt của máy khách nhưng không được hiển thị trong nhật ký IIS:
  • 1 – Đăng nhập không thành công.
  • 2 – Đăng nhập không thành công do cấu hình của máy chủ.
  • 3 – Không được phép do ACL trên tài nguyên.
  • 4 – Cấp phép không thành công do bộ lọc.
  • 5 – Cấp phép không thành công do ứng dụng ISAPI/CGI.
 • 403 – Bị cấm.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 403:
  • 1 – Truy nhập thực thi bị cấm.
  • 2 – Truy nhập đọc bị cấm.
  • 3 – Truy nhập ghi bị cấm.
  • 4 – Yêu cầu SSL.
  • 5 – Yêu cầu SSL 128.
  • 6 – Địa chỉ IP bị từ chối.
  • 7 – Yêu cầu chứng chỉ máy khách.
  • 8 – Truy nhập site bị từ chối.
  • 9 – Bị cấm: Có quá nhiều máy khách đang cố gắng kết nối vào máy chủ web.
  • 10 – Bị cấm: máy chủ web được cấu hình để từ chối Truy nhập thực thi.
  • 11 – Bị cấm: Mật khẩu đã được thay đổi.
  • 12 – Ánh xạ bị từ chối truy nhập.
  • 13 – Chứng chỉ của máy khách bị huỷ.
  • 14 – Danh sách thư mục bị từ chối.
  • 15 – Bị cấm: Giấy phép truy nhập máy khách đã vượt quá giới hạn trên máy chủ web.
  • 16 – Chứng chỉ của máy khách không đáng tin hoặc không hợp lệ.
  • 17 – Chứng chỉ của máy khách đã hết hạn hoặc vẫn chưa hợp lệ.
  • 18 – Không thể thực thi URL được yêu cầu trong nhóm ứng dụng hiện tại.
  • 19 – Không thể thực thi các ứng dụng CGI cho máy khách trong nhóm ứng dụng này.
  • 20 – Bị cấm: Đăng nhập Passport không thành công.
  • 21 – Bị cấm: Truy nhập nguồn bị từ chối.
  • 22 – Bị cấm: Độ sâu vô hạn bị từ chối.
  • 502 – Bị cấm: Có quá nhiều yêu cầu từ cùng IP máy khách; đã đạt tới hạn chế Giới hạn IP Động.
 • 404 – Không tìm thấy.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 404:
  • 0 – Không tìm thấy.
  • 1 – Không tìm thấy Site.
  • 2 – Giới hạn ISAPI hoặc CGI.
  • 3 – Giới hạn loại MIME.
  • 4 – Không có trình xử lý được cấu hình.
  • 5 – Bị từ chối bởi cấu hình lọc yêu cầu.
  • 6 – Động từ bị từ chối.
  • 7 – Phần mở rộng tệp bị từ chối.
  • 8 – Không gian tên bị ẩn.
  • 9 – Thuộc tính tệp bị ẩn.
  • 10 – Tiêu đề yêu cầu quá dài.
  • 11 – Yêu cầu chứa trình tự thoát kép.
  • 12 – Yêu cầu chứa các ký tự bit lớn.
  • 13 – Độ dài nội dung quá lớn.
  • 14 – URL yêu cầu quá dài.
  • 15 – Chuỗi truy vấn quá dài.
  • 16 – Yêu cầu DAV được gửi tới trình xử lý tệp tĩnh.
  • 17 – Nội dung động được ánh xạ vào trình xử lý tệp tĩnh qua ánh xạ MIME đại diện.
  • 18 – Trình tự chuỗi truy vấn bị từ chối.
  • 19 – Bị từ chối bởi quy tắc lọc.
  • 20 – Quá nhiều Phân đoạn URL
 • 405 – Phương pháp Không được phép.
 • 406 – Trình duyệt của máy khách không chấp nhận loại MIME của trang được yêu cầu.
 • 408 – Yêu cầu đã hết thời gian.
 • 412 – Điều kiện trước bị lỗi.

5xx – Lỗi máy chủ

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng máy chủ không thể hoàn thành yêu cầu vì máy chủ gặp phải lỗi.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP lỗi máy chủ sau:

 • 500 – Lỗi nội bộ máy chủ.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 500:
  • 0 – Đã xảy ra lỗi mô đun hoặc ISAPI.
  • 11 – Ứng dụng đang tắt trên máy chủ web.
  • 12 – Ứng dụng đang bận khởi động lại trên máy chủ web.
  • 13 – Máy chủ web quá bận.
  • 15 – Yêu cầu trực tiếp đối với Global.asax không được phép.
  • 19 – Dữ liệu cấu hình không hợp lệ.
  • 21 – Mô đun không được nhận diện.
  • 22 – Cấu hình ASP.NET httpModules không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 23 – Cấu hình ASP.NET httpHandlers không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 500,24 – Cấu hình nhân hoá ASP.NET không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 50 – Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_BEGIN_REQUEST. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc đến hoặc cấu hình.

Chú ý Đây là nơi cấu hình quy tắc được phân phối được đọc cho cả quy tắc đến và đi.

 • 51 – Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo GL_PRE_BEGIN_REQUEST. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc chung hoặc cấu hình chung.

Chú ý Đây là nơi cấu hình quy tắc chung được đọc.

 • 52 – Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_SEND_RESPONSE. Đã xảy ra thực thi quy tắc đi.
 • 53 – Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc đi. Quy tắc này được cấu hình để thực thi trước khi bộ đệm ẩn người dùng đầu ra được cập nhật.
 • 100 – Lỗi ASP nội bộ.
 • 501 – Giá trị của tiêu đề chỉ định một cấu hình không được triển khai.
 • 502 – Máy chủ web nhận được phản hồi không hợp lệ khi hoạt động dưới dạng cổng vào hoặc proxy.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 502:
  • 1 – Hết thời gian ứng dụng CGI.
  • 2 – Cổng vào bị lỗi: Thoát Sớm.
  • 3 – Cổng vào Bị lỗi: Lỗi Kết nối Trình chuyển (ARR).
  • 4 – Cổng vào Bị lỗi: Không có Máy chủ (ARR).
 • 503 – Dịch vụ không khả dụng.IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 503:
  • 0 – Nhóm ứng dụng không khả dụng.
  • 2 – Đã vượt quá giới hạn yêu cầu đồng thời.
  • 3 – Hàng đợi ASP.NET đã đầy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.