Bài 1. Giới thiệu ASP.NET

1
1742

aspASP.NET là một ứng dụng Web được phát triển bởi  Microsoft giúp các lập trình viên dễ dàng tạo các trang web động. Nó cho phép chúng ta sử dụng tất cả các tính năng của một ngôn ngữ lập trìnnh như C# hay VB.NET để tạo trang Web dễ dàng.

ĐỌC GIẢ

Loạt bài hướng dẫn này  được chuẩn bị cho những người mới học ASP.NET để giúp họ hiểu các tính năng cơ bản về ASP.NET  để xây dựng các trang web động và các ứng dụng web.

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Trước khi bắt đầu học với các hướng dẫn, bạn nên có sẵn nền tảng cơ bản về .NET Framework, về lập trình Hướng đối tượng, bạn sẽ dễ dàng tiếp thu hơn nếu bạn đã có kiến thức về một số công nghệ Web như HTML, CSS, Ajax..

GIỚI THIỆU ASP.NET

ASP.NET là một nền tảng để phát triển Web, cung cấp cho chúng ta nhiều mô hình về lập trình và các dịch vụ cần thiết để xây dựng ứng dụng Web mạnh mẽ cho máy tính, các thiết bị di động.

ASP.NET là một phần của .NET, các mã dễ dàng được biên dịch, viết, mở rộng và tái sử dụng trong khuôn khổ của .NET.

Ứng dụng ASP.NET có thể được viết bởi bất cứ  ngôn ngữ dưới đây:

 • C#
 • VB.NET

ASP.NET sử dụng kỹ thuật lập trình phía Server , mã lệnh được biên dịch và thi hành tại Web Server .Sau khi được Server đọc, biên dịch và thi hành, kết quả tự động được chuyển sang HTML/JavaScript/CSS và trả về cho Client. Tất cả các xử lý lệnh ASP.Net đều được thực hiện tại Server và do đó, gọi là kỹ thuật lập trình ở phía server.

ASP.NET WEB FORM

ASP.NET Web Form mở rộng mô hình hướng sự kiện tương tác với các ứng dụng web. Trình duyệt gửi trang web lên  Web Server, sau đó Web Server trả về các mã HTML đã được xử lí.

ASP.NET Framwork giúp lưu trữ thông tin về trạng thái của ứng dụng dưới dạng:

 • Page state
 • Session state

Page state là trạng thái của client, các nội dung nhập vào input fileds trong web form.

Session state là tập hợp các thông tin trong một phiên làm việc. Để dễ dàng hiểu điều này, chúng ta xét ví dụ về một trang mua hàng:

Ta có 2 trang, tạm gọi là trang Mua hàng và Tính tiền Khi người dùng thêm một món hàng vào giỏ, món hàng được chọn từ trang Mua hàng. Sau đó tổng các món hàng được mua và giá được hiển thị ở trang Tính tiền. Nếu chỉ sử dụng giao thức HTTP thì nó không thể giữ tất cả các thông tin từ các trang khác nhau. Thật may, ASP.NET Session state giúp chúng ta tập hợp và giữ thông tin này trong suốt phiên làm việc(session). Chúng ta có thể thoải mái sử dụng theo mục đích của mình.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA ASP.NET 3.5

Trước khi tiếp tục tìm hiểu các bài tiếp theo, chúng ta sẽ xét tổng quan các thành phần của ASP.NET và kiến trúc .NET 3.5:image001

Các ưu điểm của ASP.NET

 • ASP.Net sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide. Tách code riêng, giao diện riêng . Dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì.
 •  Hỗ trợ nhiều web server control .
 •  Hỗ trợ thiết kế và xây dựng MasterPage lồng nhau.
 •  Hỗ trợ bẫy lỗi (debug) JavaScript
 • Hỗ trợ kỹ thuật truy cập dữ liệu mới LINQ
 • Hỗ trợ kỹ thuật bất đồng bộ ASP.Net Ajax
 • ASP.Net hỗ trợ mạnh mẽ bộ thư viện phong phú và đa dạng của .Net Framework, làmviệc với XML, Web Service, truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.Net, …
 • ASPX và ASP có thể cùng hoạt động trong 1 ứng dụng.
 • Kiến trúc lập trình giống ứng dụng trên Windows.
 • Hỗ trợ quản lý trạng thái của các control
 • Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control tương ứng với từng loại Browser
 •  Hỗ trợ nhiều cơ chế Cache…
 • Trang ASP.Net được biên dịch trước. Thay vì phải đọc và thông dịch mỗi khi trang web
 • được yêu cầu, ASP.Net biên dịch những trang web động thành những tập tin DLL mà
 • Server có thể thi hành nhanh chóng và hiệu quả. Làm gia tăng tốc độ thực
 • thi so với kỹ thuật thông dịch của ASP…

Mô phỏng quá trình biên dịch trong ASP.NETimage003

 Nguồn tham khảo: tutorialspoint

1 COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.