Hướng dẫn Cấu hình static route trên routers Cisco

4
13116

Công ty sinhvientot có 2 chi nhánh và xây dựng hệ thống mạng kết nối hai mạng khác nhau ở hai chi nhánh xa nhau đó, chi nhánh 1 sử dụng: 192.168.1.0/24 và chi nhánh 2 sử dụng: 192.168.2.0/24. Hiện tại công ty đã thuê đường truyền riêng kết nối hai chi nhánh thông qua CISCO ROUTER nhưng hai chi nhánh không thể liên lạc được với nhau. Bạn là một chuyên gia thi công mạng được mời đến để thực hiện kết nối hai chi nhánh lại với nhau yêu cầu sử dụng static route trên routers Cisco?

Mô hình logic:

Yêu cầu thực hiện:

Cấu hình định tuyến tĩnh cho hệ thống mạng như mô hình trên

Hướng dẫn thực hiện “step by step”

 • Thiết lập mô hình logic
 • Cấu hình địa chỉ các interface

Cấu hình trên router R1:

o R1(config)#interface fastethernet 0/0
o R1(config-if)#ip addresss 192.168.1.1 255.255.255.0
o R1(config-if)#no shutdown
o R1(config-if)#exit
o R1(config)#interface serial 0/0
o R1(config-if)#ip address 66.1.2.1 255.255.255.252
o R1(config-if)#no shutdown
o R1(config-if)#clock rate 64000
o R1(config-if)#exit
o R1(config)#

Cấu hình trên router R2:

o R2(config)#interface fastethernet 0/0
o R2(config-if)#ip addresss 192.168.2.1 255.255.255.0
o R2(config-if)#no shutdown
o R2(config-if)#exit
o R2(config)#interface serial 0/0
o R2(config-if)#ip address 66.1.2.2 255.255.255.252
o R2(config-if)#no shutdown
o R2(config-if)#exit
o R2(config)#

Cấu hình static route trên các routers

 Cấu hình trên router R1:
o R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 66.1.2.2
o R1(config)#
 Cấu hình trên router R2:
o R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 66.1.2.1
o R2(config)#

Kiểm tra

 Thực hiện lấy PC ở mạng 192.168.1.0/24 ping tới PC ở mạng 192.168.2.0/24
 Nếu kết quả không thành công ghi nhận lại lỗi và tiến hành xử lý lỗi.

Bài tập luyện tập:

Công ty Northwind Traders có 2 chi nhánh và một trụ sở chính, hiện đang xây dựng hệ thống mạng kết nối các mạng khác nhau ở các chi nhánh được mô tả như hình bên dưới. Hiện tại công ty đã thuê đường truyền riêng kết nối các chi nhánh thông qua CISCO ROUTER nhưng các chi nhánh chưa thể liên lạc được với nhau.

Bạn hãy thực hiện các yêu cầu ở dưới đây:

 • Xây dựng hệ thống mạng logic như hình dưới
 • Cấu hình cơ bản các routers
 • Cấu hình định tuyến tĩnh (static route)

Hãy dán bài làm của bạn ở phần comment !

Chúc bạn thành công!

4 COMMENTS

 1. Chỉ có phần internet chỗ S2 mình chưa học nên chưa hiểu chỗ đó thôi còn lại mình vẫn làm ok hết rồi, nhưng ko dán lên được. file với hình up lên đây không được.
  Xây dựng hệ thống mạng logic như hình dưới ( chỉ trừ router 5 ra thì tấc cả đều có)
  Cấu hình cơ bản các routers (tên, mật khẩu, địa chỉ ip đều có)
  Cấu hình định tuyến tĩnh (static route) (đều đã tìm được đường đi dựa trên ip route)

 2. R1

  R1>en

  R1#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 10.10.1.1 YES manual up up
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.2.1 YES manual up up
  Serial0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/2 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down

  R1#conf t
  R1(config)#ip route 10.10.3.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.10.5.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.10.7.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#ip route 10.20.1.0 255.255.255.0 10.10.2.2
  R1(config)#exit
  R1#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
  C 10.10.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  C 10.10.2.0 is directly connected, Serial0/0
  S 10.10.3.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.10.5.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.10.6.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.10.7.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.10.8.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.10.9.0 [1/0] via 10.10.2.2
  S 10.20.1.0 [1/0] via 10.10.2.2

  R2

  R2>en
  R2#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.2.2 YES manual up up
  Serial0/1 10.10.3.2 YES manual up up
  Serial0/2 10.10.5.2 YES manual up up
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down
  R2#conf t
  R2(config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.2.1
  R2(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.3.1
  R2(config)#ip route 10.10.7.0 255.255.255.0 10.10.3.1
  R2(config)#ip route 10.10.8.0.255.255.255.0 10.10.3.1
  R2(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.5.1
  R2(config)#ip route 10.20.1.0 255.255.255.0 10.10.5.1
  R2(config)#exit
  R2#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
  S 10.10.1.0 [1/0] via 10.10.2.1
  C 10.10.2.0 is directly connected, Serial0/0
  C 10.10.3.0 is directly connected, Serial0/1
  C 10.10.5.0 is directly connected, Serial0/2
  S 10.10.6.0 [1/0] via 10.10.3.1
  S 10.10.7.0 [1/0] via 10.10.3.1
  S 10.10.8.0 [1/0] via 10.10.5.1
  S 10.10.9.0 [1/0] via 10.10.5.1
  S 10.20.1.0 [1/0] via 10.10.5.1

  R3

  R3>en
  R3#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 10.10.1.1 YES manual up up
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.2.1 YES manual up up
  Serial0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/2 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down

  R3#conf t
  R3(config)#ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.3.2
  R3(config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.3.2
  R3(config)#ip route 10.10.5.0 255.255.255.0 10.10.3.2
  R3(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.7.2
  R3(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.7.2
  R3(config)#ip route 10.20.1.0 255.255.255.0 10.10.7.2
  R3(config)#exit
  R3#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
  S 10.10.1.0 [1/0] via 10.10.3.2
  S 10.10.2.0 [1/0] via 10.10.3.2
  C 10.10.3.0 is directly connected, Serial0/0
  S 10.10.5.0 [1/0] via 10.10.3.2
  C 10.10.6.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  C 10.10.7.0 is directly connected, Serial0/1
  S 10.10.8.0 [1/0] via 10.10.7.2
  S 10.10.9.0 [1/0] via 10.10.7.2
  S 10.20.1.0 [1/0] via 10.10.7.2

  R4

  R4>en
  R4#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.7.2 YES manual up up
  Serial0/1 10.10.8.2 YES manual up up
  Serial0/2 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down

  R4#conf t
  R4(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.7.1
  R4(config)#ip route 10.10.3.0 255.255.255.0 10.10.7.1
  R4(config)#ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.7.1
  R4(config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.7.1
  R4(config)#ip route 10.10.5.0 255.255.255.0 10.10.7.1
  R4(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.8.1
  R4(config)#ip route 10.20.1.0 255.255.255.0 10.10.8.1
  R4(config)#exit
  R4#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
  S 10.10.1.0 [1/0] via 10.10.7.1
  S 10.10.2.0 [1/0] via 10.10.7.1
  S 10.10.3.0 [1/0] via 10.10.7.1
  S 10.10.5.0 [1/0] via 10.10.7.1
  S 10.10.6.0 [1/0] via 10.10.7.1
  C 10.10.7.0 is directly connected, Serial0/0
  C 10.10.8.0 is directly connected, Serial0/1
  S 10.10.9.0 [1/0] via 10.10.8.1
  S 10.20.1.0 [1/0] via 10.10.8.1

  R6

  R6>en
  R6#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 10.20.1.1 YES manual up up
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.8.1 YES manual up up
  Serial0/1 10.10.9.1 YES manual up up
  Serial0/2 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down

  R6#conf t
  R6(config)#ip route 10.10.5.0 255.255.255.0 10.10.9.2
  R6(config)#ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.9.2
  R6(config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.9.2
  R6(config)#ip route 10.10.7.0 255.255.255.0 10.10.8.2
  R6(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.8.2
  R6(config)#ip route 10.10.3.0 255.255.255.0 10.10.8.2
  R6(config)#exit
  R6#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 9 subnets
  S 10.10.1.0 [1/0] via 10.10.9.2
  S 10.10.2.0 [1/0] via 10.10.9.2
  S 10.10.3.0 [1/0] via 10.10.8.2
  S 10.10.5.0 [1/0] via 10.10.9.2
  S 10.10.6.0 [1/0] via 10.10.8.2
  S 10.10.7.0 [1/0] via 10.10.8.2
  C 10.10.8.0 is directly connected, Serial0/0
  C 10.10.9.0 is directly connected, Serial0/1
  C 10.20.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

  R5

  R5>en
  R5#sh ip int br
  Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
  FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
  Serial0/0 10.10.9.2 YES manual up up
  Serial0/1 10.10.5.1 YES manual up up
  Serial0/2 10.4.1.1 YES manual up up
  Serial0/3 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
  FastEthernet1/1 unassigned YES unset administratively down down

  R5#conf t
  R5(config)#ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 10.10.5.2
  R5(config)#ip route 10.10.1.0 255.255.255.0 10.10.5.2
  R5(config)#ip route 10.10.3.0 255.255.255.0 10.10.5.2
  R5(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.5.2
  R5(config)#ip route 10.20.1.0 255.255.255.0 10.10.9.1
  R5(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.9.1
  R5(config)#ip route 10.10.7.0 255.255.255.0 10.10.9.1
  R5(config)#exit
  R5#show ip route

  10.0.0.0/24 is subnetted, 10 subnets
  C 10.4.1.0 is directly connected, Serial0/2
  S 10.10.1.0 [1/0] via 10.10.5.2
  S 10.10.2.0 [1/0] via 10.10.5.2
  S 10.10.3.0 [1/0] via 10.10.5.2
  C 10.10.5.0 is directly connected, Serial0/1
  S 10.10.6.0 [1/0] via 10.10.5.2
  S 10.10.7.0 [1/0] via 10.10.9.1
  S 10.10.8.0 [1/0] via 10.10.9.1
  C 10.10.9.0 is directly connected, Serial0/0
  S 10.20.1.0 [1/0] via 10.10.9.1

  R1#ping 10.10.3.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

  R1#ping 10.10.5.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

  R1#ping 10.10.6.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

  R1#ping 10.10.7.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/7/13 ms

  R1#ping 10.10.8.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/10 ms

  R1#ping 10.10.9.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.9.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/12 ms

  R1#ping 10.10.5.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

  R1#ping 10.20.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/13 ms
  ———————————-
  R2#ping 10.10.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

  R2#ping 10.10.6.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms

  R2#ping 10.10.7.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/9 ms

  R2#ping 10.10.8.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/7 ms

  R2#ping 10.10.9.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.9.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/11 ms

  R2#ping 10.20.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/4 ms
  ———————————-
  R3#ping 10.10.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/8 ms

  R3#ping 10.10.5.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/5 ms

  R3#ping 10.10.8.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/9 ms

  R3#ping 10.10.9.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.9.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms

  R3#ping 10.20.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/7 ms

  R3#ping 10.10.2.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/7 ms

  ———————————-
  R4#ping 10.10.6.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

  R4#ping 10.10.3.2

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.2, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/8 ms

  R4#ping 10.10.2.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/13 ms

  R4#ping 10.10.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/5/12 ms

  R4#ping 10.10.5.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/5/13 ms

  R4#ping 10.20.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms

  R4#ping 10.10.9.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.9.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/5 ms
  ———————————-
  R6#ping 10.10.7.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/2/5 ms

  R6#ping 10.10.6.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/9 ms

  R6#ping 10.10.3.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms

  R6#ping 10.10.2.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/11 ms

  R6#ping 10.10.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/4 ms

  R6#ping 10.10.5.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.5.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms
  ———————————-
  R5#ping 10.10.2.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.2.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/9 ms

  R5#ping 10.10.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms

  R5#ping 10.10.3.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.3.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/11 ms

  R5#ping 10.10.6.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.6.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/4 ms

  R5#ping 10.10.7.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.7.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/12 ms

  R5#ping 10.10.8.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.8.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/7 ms

  R5#ping 10.20.1.1

  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.1.1, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/7 ms

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.