Giao diện trong C#

0

Một giao diện là một tập mẫu cú pháp mà tất cả các lớp kế thừa giao diện cần phải tuân theo. Các giao diện xác định mẫu có cái gì và các lớp thừa kế xác định nó hoạt động như thế nào.

Giao diện xác định các thuộc tính, phương thức, và các sự kiện, trong đó có các thành viên của giao diện. Giao diện chỉ chứa các khai báo của các thành viên. Đây là trách nhiệm của lớp bắt nguồn để xác định các thành viên. Nó thường giúp trong việc cung cấp một cấu trúc tiêu chuẩn mà các thừa kế các lớp sẽ làm theo.

Khai báo giao diện

Giao diện được khai báo bằng từ khóa interface. Nó tương tự như khai báo lớp. Truy cập giao diện là công khai theo mặc định. Sau đây là một ví dụ về khai báo giao diện:

Thí dụ

Ví dụ sau đây cho thấy việc thực hiện các giao diện ở trên:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

LEAVE A REPLY