Enums trong C#

0
173

Enums trong C# là gì ?

Enum là từ khoá dùng để khai báo một kiểu liệt kê (Enumeration). Kiểu liệt kê là một tập hợp các hằng số do người dùng tự định nghĩa.

Nói cách khác, enum là cách mà C# hỗ trợ người dùng gom nhóm các hằng số lại với nhau và có chung một tên gọi (thường các hằng số này sẽ có liên quan với nhau ví dụ như các trạng thái của 1 sự vật, các tính chất của 1 sự vật, . . .)

Khai báo và sử dụng enum

Cú pháp chung của khai báo một kiểu enum là:

enum <ten_enum> 
{
  danh sach ten phan tu 
};

Trong đó,

Tên enum do người dùng đặt.

Danh sách liệt kê tên các phần tử, mỗi phần tử cách nhau bằng dấu phẩy

Mỗi tên trong danh sách đại diện cho một số nguyên, số được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Theo mặc định, giá trị đầu tiên là 0. Ví dụ:

enum Days { Sun, Mon, tue, Wed, thu, Fri, Sat };

Ví dụ

Ví dụ sau đây cho thấy sử dụng kiểu enum:

using System;
namespace EnumApplication
{
  class EnumProgram
  {
   enum Days { Sun, Mon, tue, Wed, thu, Fri, Sat };

   static void Main(string[] args)
   {
     int WeekdayStart = (int)Days.Mon; //GIA TRI BAT DAU
     int WeekdayEnd = (int)Days.Fri; //GIA TRI KET THUC
     Console.WriteLine("Monday: {0}", WeekdayStart);
     Console.WriteLine("Friday: {0}", WeekdayEnd);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Monday: 1
Friday: 5

Chúc bạn thành công !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.