Đếm số phần tử x

0
6348

Bài toán: Đếm số phần tử x xuất hiện trong mảng

Input:  mảng a có n phần tử

Xử lý:  gán biến đếm=0

Duyệt mảng, tìm các giá trị bằng x, mỗi lần tìm được x thì đếm+1

Output: đếm số phần tử bằng x

Hàm đếm số phần tử x

int DemPTu(int a[], int n, int x)
{
	int i,dem=0;
	for( i=0;i<n;i++)
		if(a[i]==x)
			dem++;
	return dem;
}

Chương trình

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100
void nhapmang(int a[], int &n);
void xuatmang(int a[], int n);
int DemPTu(int a[], int n, int x);
void main()
{
	int a[MAX],n,x;
	nhapmang(a,n);
	printf("\nNoi dung cua mang");
	xuatmang(a,n);
	printf("\nNhap x: ");
	scanf("%d",&x);
	int kq=DemPTu(a,n,x);
	printf("\nSo lan phan tu x co trong mang: %d",kq);
	printf("\nChuc cac ban hoc tot");
	getch();
}
void nhapmang(int a[], int &n)
{
	do
	{
		printf("\nSo phan tu trong mang ");
		scanf("%d",&n);
	}while(n<=0 && n>100);
	for(int i=0 ; i<n ; i++ )
	{
		printf("\nSo phan tu a[%d] la: ",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}
void xuatmang(int a[], int n)
{
	for(int i=0 ; i<n ; i++ )
		printf("%4d",a[i]);
}
int DemPTu(int a[], int n, int x)
{
	int i,dem=0;
	for( i=0;i<n;i++)
		if(a[i]==x)
			dem++;
	return dem;
}

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.