Bài 06: Cách sử dụng biến trong C#

0

Một biến (Variable) có tên quy định, một vùng lưu trữ để chương trình có thể hoạt động. Mỗi biến trong C # có một kiểu dữ liệu cụ thể, được xác định kích thước và bố trí một bộ nhớ biến. Các giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ và thiết lập các phép tính áp dụng cho các biến.

Nói tóm lại biến là:

 • Biến là nơi lưu dữ liệu của chương trình
 • Dữ liệu của biến
  • Nằm trong bộ nhớ vật lý (physical RAM)
  • Có thể thay đổi giá trị
 • Phải khai báo trước khi dùng
  • Identifier: tên để đại diện cho biến
  • Data type: dạng lưu trữ dữ liệu của biến
 • Phạm vi (scope)
  • Được xác định bởi cặp dấu {}
  • Có thể chứa phạm vi nhỏ hơn
 • Vị trí khai báo biến
  • Trong thân phương thức: biến cục bộ
  • Trong thân lớp: thuộc tính
 • Biến trong C# chỉ có tác dụng trong phạm vi mà nó được khai báo

Các kiểu giá trị cơ bản được cung cấp bởi C# như:

Type Example
Integral types sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, and char
Floating point types float and double
Decimal types decimal
Boolean types true or false values, as assigned
Nullable types Nullable data types

C# cũng cho phép các biến kiểu giá trị định nghĩa như enum và kiểu tham chiếu như class.

Khai báo biến

Cú pháp:

Với data_type là một kiểu dữ liệu hợp lệ của C# như char, int, float, double hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa và variable_list chứa một hoặc nhiều tên định danh cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ:

Có thể khởi tạo biến khi khai báo:

Khởi tạo biến

Hay còn gọi là gán giá trị cho biến với một dấu bằng theo sau là một biểu thức hằng số. Cấu trúc lệnh khởi tạo là:

Biến có thể được khởi tạo khi nó được khai báo:

Ví dụ: khởi tạo biến

Việc khởi tạo giá trị cho biến là một thao tác cần thiết và quan trọng, nếu không khởi tạo giá trị cho biến thì chương trình sẽ gán một giá trị bất kỳ.

Ví dụ

Khi biên dịch và thực thi ta có kết quả như sau:

* Nhận giá trị dữ liệu từ việc nhập liệu của user:

Class Console trong namespace System cung cấp phương thức Readline để nhận dữ liệu từ người dùng và lưu nó vào biến.

Ví dụ:

Phương thức Convert.ToInt 32 được dùng để chuyển kiểu string sang int vì phương thức readLine chỉ chấp nhận kiểu string.

Xem thêm: Bài 07: Cách sử dụng Hằng (Constant) trong C#

LEAVE A REPLY