Ví dụ về mảng trong C# (phần 1)

0

Chương trình C # chuyển đổi một mảng 2 chiều-2D thành mảng 1 chiều-1D

Chương trình C# này sẽ chuyển đổi một mảng 2D thành mảng 1D. Ở đây các phần tử  của ma trận 2 chiều nhận được từ người sử dụng và sau đó được chuyển đổi và hiển thị như một mảng 1 chiều.

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C #: Tính chiều dài của mảng

Ở đây, chiều dài của mảng 1 chiều và 2 chiều được tìm thấy bằng cách sử dụng phương thức Length.

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để nhận giới hạn dưới và trên cho một mảng

GetLowerBound và GetUpperBound là 2 phương thức trả lại giới hạn dưới và trên cho một mảng tương ứng.

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # để tìm số chiều của ma trận

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

Chương trình C # về mảng đa chiều không đều

Mảng đa chiều không đều có thể lưu trữ hiệu quả nhiều hàng với chiều dài khác nhau. Bất kỳ kiểu dữ liệu, tài liệu hoặc giá trị, đều có thể được sử dụng.

Đây là mã nguồn của chương trình C#:

Đây là kết quả của chương trình C #:

LEAVE A REPLY