Tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

0

Bài toán:Tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Input:  mảng a có n phần tử

Xử lý: Hàm kiểm tra số nguyên tố

http://sinhvientot.net/so-nguyen-to-la-gi-ham-tim-so-nguyen-to/

Duyệt mảng đê tìm số nguyên tố đầu tiên

Gán vị trí vừa mới tìm được, thoát khỏi vòng lặp

Nếu không có số nguyên tố trong mảng thì trả về -1

Nếu tìm được số nguyên tố thì duyệt từ vị ví số nguyên tố đầu tiên +1 đến hết mảng

Nếu là số nguyên tố và số nguyên tố lớn hơn/nhỏ hơn số nguyên tố đầu tiên thì cập nhật vị trí, duyệt đến hết sẽ tìm được vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất

Output: mảng không có số nguyên tố -1, vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Hàm  tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất

Hàm  tìm vị trí số nguyên tố nhỏ nhất

Chương trình: Tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất trong mảng

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Tìm số chẵn lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

LEAVE A REPLY