Bài 09: Câu lệnh điều kiện trong C#

0

Cấu trúc điều khiển đòi hỏi phải lập trình để chỉ định một hoặc nhiều điều kiện, để đánh giá hay kiểm tra bởi chương trình, cùng với một hoặc nhiều câu lệnh để được thực thi nếu điều kiện được xác định là đúng, và câu lệnh khác được thực thi nếu điều kiện được xác định là sai.

Sau đây là cấu trúc chung của lệnh điều kiện thường được tìm thấy trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình:

decision_making

Tương tự như trong C/C++, Ngôn ngữ C # cung cấp các loại cấu trúc điều kiện sau:

Câu lệnh Mô tả
If(điều kiện) Gồm một biểu thức logic cùng với một hoặc nhiều câu lệnh. Xem thêm Cấu trúc IF-ELSE trong c/c++
If…..else…… Có thêm tùy chọn khác nếu biểu thức logic là sai
If lồng nhau Có thể đặt if hoặc if…else…bên trong điều kiện if hoặc else
Câu lệnh switch Một câu lệnh switch cho phép một biến sẽ được kiểm tra bình đẳng đối với một danh sách các giá trị. Xem thêm Cấu trúc switch – case
Switch lồng nhau Bạn có thể sử dụng một câu lệnh switch bên trong một câu lệnh switch (s).

Câu lệnh if…

Một câu lệnh if… bao gồm một biểu thức logic theo kèm một hoặc nhiều câu lệnh.

Cú pháp:

Nếu biểu thức logic đánh giá đúng, thì đó khối mã bên trong câu lệnh if được thực thi. Nếu biểu thức boolean là sai, thì câu lệnh if sẽ kết thúc.

Ví dụ:

Câu lệnh if..else..

Có thêm một khối lệnh thực hiện khi biểu thức logic là sai.

Cú pháp:

VÍ dụ:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Câu lệnh if…else if…else

Ví dụ:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Câu lệnh switch

Một câu lệnh cho phép một biến sẽ được kiểm tra trong sự bình đẳng đối với một danh sách các giá trị. Mỗi giá trị được gọi là một trường hợp, và biến được được kiểm tra đối với từng trường hợp.

Cú pháp:

Ví dụ:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Switch lồng nhau

Ví dụ:

Khi đoạn mã trên được biên dịch và thực thi, nó tạo ra các kết quả như sau:

Toán tử điều kiện

Chúng ta có một toán tử điều kiện …?… :….. Nó có thể được sử dụng để thay thế if … else. Nó có hình thức chung sau đây:

Chỗ exp1, exp2, và exp3 là những biểu thức. Chú ý việc sử dụng và vị trí của dấu 2 chấm.

Giá trị của một ? biểu thức được xác định như sau: Giá trị của biểu thức Exp1 trước dấu ? có giá trị true, Exp2 được thực hiện, và giá trị của nó là giá trị của biểu thức. Nếu Exp1 là false thì Exp3 được thực hiện và giá trị của nó là giá trị của biểu thức.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY