Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#

1
8783

Ở phần trước mình đã giới thiệu một số ví dụ về các hoạt động toán học cơ bản, bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ về định dạng ngày tháng.

Nếu năm nào chia hết cho 4 thì nó là một năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày. Các chương trình C # để kiểm tra năm đã là một năm nhuận hay không, chúng cũng hiển thị định dạng ngày tháng khác nhau. Các định dạng ngày tháng khác nhau thường là dd / mm / yyyy, mm / dd / yyyy, dd / mmm / yyyy. Các chương trình sẽ thực hiện so sánh hai ngày, hiển thị các giao dịch ATM, tạo ngẫu nhiên 1 số. Một số ngẫu nhiên được tạo ra bằng cách chọn một phân vùng xác định và trả về giá trị trong dãy giá trị được tạo ra bởi phân vùng đó.

Chương trình C # để kiểm tra năm đã nhập là một năm nhuận hay không

Năm nhuận là năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100, hoặc là chia hết cho 400.

Đây là mã nguồn của chương trình C # để kiểm tra năm đã nhập là một năm nhuận hay không. Các chương trình C # được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace Program
{
  class NamNhuan
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      NamNhuan obj = new NamNhuan();
      obj.Nhap();
      obj.Xuat();
    }
    int y;
    public void Nhap()
    {
      Console.WriteLine("NHAP MOT NAM VOI 4 SO : ");
      y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void Xuat()
    {
      if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0))
      {
        Console.WriteLine("{0} LA MOT NAM NHUAN", y);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("{0} KO PHAI LA MOT NAM NHUAN", y);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP MOT NAM VOI 4 SO :1004
1004 LA MOT NAM NHUAN

Chương trình C # để hiển thị các ngày với  các định dạng khác nhau

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

using System;
namespace DateAndTime
{
  class Program
  {
    static int Main()
    {
      DateTime date = new DateTime(2013,6, 23);
      Console.WriteLine("MOT SO KIEU DINH DANG CUA NGAY THANG: ");
      Console.WriteLine("NGAY VA THOI GIAN: {0}", date);
      Console.WriteLine(date.ToString("yyyy-MM-dd"));
      Console.WriteLine(date.ToString("dd-MMM-yy"));
      Console.WriteLine(date.ToString("M/d/yyyy"));
      Console.WriteLine(date.ToString("M/d/yy"));
      Console.WriteLine(date.ToString("MM/dd/yyyy"));
      Console.WriteLine(date.ToString("MM/dd/yy"));
      Console.WriteLine(date.ToString("yy/MM/dd"));
      Console.Read();
      return 0;
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

MOT SO KIEU DINH DANG CUA NGAY THANG:
NGAY VA THOI GIAN : 6/23/2013 12:00:00 AM
2013-06-23
23-Jun-13
6/23/2013
6/23/13
06/23/2013
06/23/13
13/06/23

Chương trình C # để so sánh hai ngày

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

using System;
namespace DateAndTime
{
  class Program
  {
    static int Main()
    {
      DateTime T1 = new DateTime(2010, 10, 12);
      Console.WriteLine("NHAP THOI GIAN THU 1 : {0}", T1);
      DateTime T2 = sd.AddDays(10);
      Console.WriteLine("NHAP THOI GIAN THU 2 : {0}", T2);
      if (T1 < T2)
        Console.WriteLine("{0} XAY RA TRUOC {1}", T1, T2);
      else
        Console.WriteLine("{0} XAY RA TRUOC {1}", T2, T1);
      Console.Read();
      return 0;
    }
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP THOI GIA THU 1 : 10/11/2010 12:00:00 AM
NHAP THOI GIAN THU 2  : 10/21/2010 12:00:00 AM
10/11/2010 12:00:00 Am XAY RA TRUOC 10/21/2010 12:00:00 AM

Chương trình C# để hiển thị các giao dịch ATM

Dưới đây là các loại giao dịch ATM

1) Kiểm tra số dư

2) Rút tiền mặt

3) Nạp tiền vào

Bạn có thể chọn bất kỳ các giao dịch trên theo nhu cầu của bạn trong giao dịch.

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
 
    int SODU = 1000, TIENNAP, TIẺNUT;
    int choice, pin = 0, x = 0;
    Console.WriteLine("NHAP MA PIN ");
    pin = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (true)
    {
      Console.WriteLine("********CHAO MUNG BAN DEN VOI MAY CHU ATM**************\n");
      Console.WriteLine("1. KIEM TRA SO DU\n");
      Console.WriteLine("2. RUT TIEN\n");
      Console.WriteLine("3. NAP TIEN\n");
      Console.WriteLine("4. THOAT\n");
      Console.WriteLine("*********************************************\n\n");
      Console.WriteLine("NHAP LUA CHON: ");
      choice = int.Parse(Console.ReadLine());
      switch (choice)
      {
      case 1:
        Console.WriteLine("\n SO DU TRONG TAI KHOAN LA : {0} ", SODU);
        break;
      case 2:
        Console.WriteLine("\n NHAP SO TIEN DE RUT : ");
        TIENRUT = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (TIENRUT % 100 != 0)
        {
          Console.WriteLine("\n VUI LONG NHAP SO TIEN LA BOI SO CUA 100");
        }
        else if (TIENRUT > (SODU - 500))
        {
          Console.WriteLine("\n SO DU KHONG DU");
        }
        else
        {
          SODU = SODU - TIENRUT;
          Console.WriteLine("\n\n VUI LONG NHAT TIEN");
          Console.WriteLine("\n SO DU HIEN TAI CUA BAN LA {0}", SODU);
        }
        break;
      case 3:
        Console.WriteLine("\n NHAP SO TIEN GUI");
        TIENGUI = int.Parse(Console.ReadLine());
        SODU = SODU + TIENGUI;
        Console.WriteLine("SO DU CUA BAN LA {0}", SODU);
        break;
      case 4:
        Console.WriteLine("\n CAM ON BAN DA SU DUNG ATM!");
      break;
      }
    }
    Console.WriteLine("\n\n CAM ON BAN DA THOAT MAY CHU ATM! ");
  }
 }

Đây là kết quả của Chương trình C #:

NHAP MA PIN
123
********CHAO MUNG BAN DEN VOI MAY CHU ATM**************
 
1. KIEM TRA SO DU
 
2. RUT TIEN
 
3. NAP TIEN
 
4. THOAT
 
*********************************************
NHAP SU LUA CHON:
1
 SO DU CUA BAN LA : 1000

Chương trình C # để tạo số ngẫu nhiên

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("MOT VAI SO NGAU NHIEN DUOC TAO RA LA: ");
    for (int i = 1; i < 10; i++)
    {
      Randfunc();
    }
  }
  static Random r = new Random();
  static void Randfunc()
  {
    int n = r.Next();
    Console.WriteLine(n);
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả của Chương trình C #:

MOT VAI SO NGAU NHIEN DUOC TAO RA LA : 
1234567
8754352
9864930
8352048
1920472
2846104
7649207
4928756
9261746

1 COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.