Bài 10: Vòng lặp trong C# (Phần 1)

0
214

Có thể có một số tình huống bạn cần phải thực thi một khối mã nhiều lần. Các câu lệnh được thực hiện tuần tự: Câu lệnh đầu được thực hiện đầu tiên, tiếp theo là câu lệnh thứ hai, và tiếp tục là các câu lệnh tiếp theo.
Ngôn ngữ lập trình cung cấp nhiều cấu trúc điều khiển khác nhau, cho phép ta thực hiện mục đích bằng nhiều cách khác nhau.
Một câu lệnh vòng lặp cho phép chúng ta thực hiện một câu lệnh hoặc một nhóm lệnh nhiều lần. Sau đây là cấu trúc tổng quát một vòng lặp trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình:

image001

 1. C # cung cấp các loại vòng lặp sau đây để xử lý yêu cầu lặp:
  – Vòng lặp while: Nó lặp đi lặp lại một câu lệnh hoặc một khối lệnh khi điều kiện là đúng. Điều kiện này được kiểm tra trước khi thực hiện thân vòng lặp.
  – Vòng lặp for: Nó thực hiện các câu lệnh nhiều lần và ước lượng được số lần lặp thông qua biến lặp.
  – Vòng lặp do..while: Nó tương tự như một vòng lặp while, ngoại trừ việc nó kiểm tra điều kiện ở cuối thân vòng lặp
  – Vòng lặp lồng nhau: Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều vòng lặp bên bất kỳ một vòng lặp khác.
 2. C# cũng cung cấp các lệnh điều khiển sử dụng trong vòng lặp, các lệnh này làm thay đổi trình tự thực hiện bình thường của vòng lặp. Khi thực hiện lại, tất cả các đối tượng đã được tạo trước đó sẽ bị hủy. C # cung cấp các lệnh điều khiển sau:
  – Lệnh break: lệnh này làm kết thúc vòng lặp hoặc switch và chuyển sang thực hiện câu lệnh sau vòng lặp hoặc switch.
  – Lệnh continue: Bỏ qua, không thực hiện phần còn lại của thân vòng lặp mà quay lại kiểm tra điều kiện để tiến hành lặp tiếp tục.
 3. Lặp vô tận: là trường hợp một vòng lặp không bao giờ dừng. Điều này xảy ra nếu một điều kiện không bao giờ sai. Vòng lặp for thường được sử dụng cho mục đích này. Ta có thể tạo ra một vòng lặp vô hạn khi để trống biếu thức điều kiện của một vòng lặp for.
  Thí dụ:

  Khi các biểu thức điều kiện được bỏ trống, nó được giả định là đúng. Bạn có thể khởi tạo biểu thức và thay đổi nó để tạo một vòng lặp vô hạn, nhưng các lập trình viên thường sử dụng cấu trúc for (;;) để biểu hiện một vòng lặp vô hạn.

Hết phần 1. Mời bạn đón đọc tiếp phần 2 nhé

LEAVE A REPLY