Các bài toán cơ bản trong lập trình C# (Phần 02)

0
524

Tiếp tục với các ví dụ về toán học cơ bản ở phần 1, bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số ví dụ khác về toán học dành cho người mới làm quen với C#.

Chương trình C # để đếm số chữ số của một số nguyên

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
public class Program
{
  public static void Main()
  {
    int num, dem=0;
    Console.WriteLine("NHAP MOT SO NGUYEN : ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("SO NGUYEN: " + num);
    while (num > 0)
    {
      dem++;
      num = num / 10;
    };
    Console.WriteLine("SO CHU SO LA: " + dem);
    Console.Read();
  }
}

Đây là kết quả của chương trình C #:

NHAP MOT SO NGUYEN : 3145678
SO NGUYEN : 3145678
SO CHU SO : 7

Chương trình C # để tính trung bình của các số được nhập

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
class program
{
  public static void Main()
  {
    int m, i, sum = 0, avg = 0;
    Console.WriteLine("NHAP SO GIOI HAN ");
    m = int.Parse(Console.ReadLine());
    int[] a = new int[m];
    Console.WriteLine("NHAP CAC SO NGUYEN CAN TINH TRUNG BINH ");
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
      a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
      sum += a[i];
    }
    avg = sum / m;
    Console.WriteLine("GIA TRI TRUNG BINH LA {0}", avg);
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả của chương trình C #:

NHAP SO GIOI HAN : 4
NHAP CAC SO NGUYEN CAN TINH TRUNG BINH
1
2
3
4
GIA TRI TRUNG BINH LA 2

Chương trình C # để hiển thị tam giác hình thức

Đây là mã nguồn của chương trình C #:

using System;
class Pascal
{
  public static void Main()
  {
    int[,] arr = new int[8, 8];   
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
      for (int k = 7; k > i; k--)
      { 
        Console.Write(" ");
      }
 
      for (int j = 0; j < i; j++)
      {
        if (j == 0 || i == j)
        {
          arr[i, j] = 1;
        }
        else
        {
          arr[i, j] = arr[i - 1, j] + arr[i - 1, j - 1];
        }
        Console.Write(arr[i, j] + " ");
      }
      Console.WriteLine();
 
    }
    Console.ReadLine();
  }
}

Đây là kết quả của chương trình C #:

   1
   1 1
  1 2 1
  1 3 3 1
 1 4 6 4 1
 1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.