Wednesday, July 8, 2020
Tags Đếm từ trong xâu

Tag: Đếm từ trong xâu

Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s

Bài toán: Đếm xem có bao nhiêu từ trong xâu s Input: chuỗi s Xử lý: Gán đếm=0 Duyệt chuỗi, nếu s là khoản trắng và s...