Wednesday, September 30, 2020

Lòng biết ơn cũng là một loại trí tuệ

Lòng biết ơn là đẳng cấp cao nhất của văn minh. Một triết gia cổ đại đã từng nói như vậy.  Nên trong cuộc đời...